+ Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden Wolters Metaaltechniek BV.

Algemene voorwaarden Koninklijke Metaalunie

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door de Metaalunie en aangeduid als metaalunievoorwaarden of als Smecoma voorwaarden , gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Rotterdam.